EME Partners

Pioneers in Alpha Cloning Strategies

Policy för etik, hållbarhet och miljöhänsyn FÖR EME PArtners

Kvalitativ exkludering

EME Partners placerar inte medel i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer, framförallt FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention, ILO-konventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Svenska Läkare mot Kärnvapen samt Internationella miljökonventioner. Således investerar EME Partners inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende:

 • Mänskliga rättigheter
 • Miljö
 • Korruption
 • Arbetsrätt

De företag som EME Partners investerar i ska på ett godtagbart sätt följa internationella konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, mutor och korruption. För det fall sådana konventioner och överenskommelser i en viss situation inte är tillämpliga, ska investeringsobjektet ändå bedömas utifrån de principer som anges däri, varvid dock även lokala förhållanden samt praxis kan beaktas. Om det kommer till EME Partners kännedom att någon investering bryter mot tillämpliga lagar ska en utvärdering av placeringens lämplighet göras. Baserat på tillgänglig information ska en helhetsbedömning göras av investeringens lämplighet, varvid bl.a. kan beaktas vilka åtgärder företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt. De konventioner och överenskommelser som avses är främst:

 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter samt FN:s Barnkonvention, vilka bland annat innebär att företag skall respektera och understödja skyddet för mänskliga rättigheter och barns rättigheter, samt tillse att det egna företaget inte medverkar till kränkningar av dessa rättigheter.
 • FN Global Compact1 som innehåller 10 principer för företag rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt mutor och korruption.
 • ILO:s kärnkonventioner som innebär bland annat att företagen ska verka för anställdas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, att eliminera alla former av tvångsarbete och barnarbete och att motverka olika former av diskriminering i arbetslivet.
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag som innehåller riktlinjer för företag rörande mänskliga rättigheter, informationsgivning, anställda, miljö, korruption, konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens samt beskattning.
 • Internationella miljökonventioner som bland annat innebär att miljökonsekvenserna av ett företags produktion, distribution av varor eller tjänster, råvaruutvinning, användning av företagets produkter samt tillvaratagandet av uttjänta produkter och produktionsanläggningar skall bedömas.

Absolut exkludering

EME Partners investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella
konventioner. Exempel på sådana vapen är klusterbomber, landminor samt även kemiska och biologiska
vapen. EME Partners investerar inte i företag som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen.

EME Partners uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot mot långsiktig hållbar utveckling och
investerar därför inte i företag vars huvudsakliga inkomst kommer från utvinning av fossila bränslen.
EME Partners investerar inte i företagsgrupper där mer än 5 procent av omsättningen kommer från:

 • Produktion av tobaksprodukter
 • Produktion och/eller aktiv distribution av pornografi
 • Produktion och/eller försäljning av vapen
 • Tillverkning av starksprit
 • Utvinning av fossila bränslen

Etiska riktlinjer för långsiktig hållbarhet

EME Partners har inte en aktiv egen etisk analys som uteslutande skall avslöja oetiska förhållanden i de
investeringar vi värderar. Men EME Partners har en del riktlinjer som hjälper oss att navigera i det etiska
investeringslandskapet.

 • Vi önskar inte att investera i bolag som medvetet bryter lagen i de länder som de opererar i, internationell rätt och riktlinjer till internationella organisationer.
 • Vi eftersträvar att undvika investeringar i bolag som handlar i strid med den allmänna uppfattningen av god affärssed och etik, därför att vi menar att detta kan försvaga aktievärdena och göra investeringen mindre lönsam på sikt.
 • Vi eftersträvar att undvika investeringar i bolag som idag agerar i enighet med uppfattningar om god affärssed, men som i framtiden kan komma i konflikt med kunder, regeringar och/eller organisationer på grund av sin affärsverksamhet.
 • Vi har en positiv grundinställning till bolag som långsiktigt arbetar för en bättre miljö, infrastruktur och teknologi, till nytta för både miljö, hälsa och samhälle.

I vår egen verksamhet lägger vi stor vikt på att undvika investeringar som är i konflikt med punkterna
ovan.

Uppföljning

EME Partners säkerställer att kriterierna följs genom att utvärdera de innehav som är ett resulterar ur den kvantitativa urvalsprocessen innan en investering görs. Sedan utvärderas positioner kontinuerligt av vårt förvaltarteam. Hållbarhetsrelaterad analys erhålls även från en externa leverantörer med specialistkompetens inom området. Med stöd av den externa analysen genomförs en granskning av samtliga placeringar kvartalsvis.